Obchodní a licenční podmínky

Obchodní a licenční podmínky služby myTalkey

provozované společností myTALKEY s.r.o., IČ 02385694, se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 57779

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Podmínky

1.1.1. Tyto obchodní a licenční podmínky služby myTalkey (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky distribuce a poskytování služby myTalkey Provozovatelem Uživatelům, poskytování licence k software použitému v rámci služby, a pravidla užívání služby myTalkey samotnými Uživateli.

1.1.2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem způsobem dle těchto Podmínek, přičemž pravidla pro provádění jejich jednostranných změn ze strany Provozovatele jsou uvedena v čl. 8.4.

1.2. Definice pojmů

1.2.1. E-shop – internetový obchod Provozovatele dostupný na www.talkey.eu, obsahující nabídku produktů vyžadovaných k užívání Služby;

1.2.2. Ceník – v souladu s cenami produktů v E-shopu na stránkách Provozovatele;

1.2.3. Období služby – doba, po kterou je možné využívat službu; nesjednají-li strany ve Smlouvě jinak, délka období je 1 rok;

1.2.4. Licenční období – doba, na kterou Uživatel uhradil Předplatné, a na níž je uzavřena Smlouva a po kterou má Uživatel udělenu licenci k užití Software a po kterou má nárok na poskytnutí a užívání všech Provozovatelem uvolněných nových verzí Software dle licence.

1.2.5. Middleware – softwarové vybavení, sloužící ke komunikaci mezi počítačem Uživatele a Tokenem, automaticky instalované na počítač Uživatele na základě připojení Tokenu nebo instalaci Software;

1.2.6. Podmínky – tyto obchodní a licenční podmínky služby myTalkey, dostupné na www.talkey.eu

1.2.7. Provozovatel – společnost myTALKEY s.r.o., IČ 02385694, se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 57779, provozující Službu a poskytující licenci k užití souvisejícího software;

1.2.8. Předplatné – peněžitá částka, na základě jejíhož uhrazení je Uživatel oprávněn užívat Službu po období, stanovené ceníkem služeb Provozovatele,

1.2.9. Služba – služba myTalkey, poskytovaná Provozovatelem v různých verzích podle formy šifrované komunikace a šifrování souborů, sloužící k ochraně elektronické komunikace mezi Uživateli prostřednictvím šifrování jejího obsahu a k ochraně elektronických souborů prostřednictvím šifrováním jejich obsahu;

1.2.10. Služba myTalkey – verze Služby, umožňující; ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrováním jejich obsahu za použití Tokenu, veřejného a soukromého klíče a příslušného software; není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto Podmínky na tuto verzi Služby;

1.2.11. Služba myTalkey software – verze Služby, umožňující; nižší ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a nižší ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrováním jejich obsahu za použití pouze softwarového úložiště klíčů, veřejného a soukromého klíče a příslušného software; při využívání této verze služby se k zařízení Token nepřipojuje, i v případě že je dále v textu uvedeno jinak; místo Tokenu je využito softwarové úložiště certifikátů;

1.2.12. Služba myTalkey free – verze Služby, umožňující; nižší ochranu e-mailové komunikace prostřednictvím šifrování jejího obsahu, a nižší ochranu počítačových souborů prostřednictvím šifrováním jejich obsahu za použití pouze softwarového úložiště klíčů, veřejného a soukromého klíče a příslušného software; při využívání této verze služby se k zařízení Token nepřipojuje, i v případě že je dále v textu uvedeno jinak; místo Tokenu je využito softwarové úložiště certifikátů; Provozovatel negarantuje žádným způsobem funkčnost a dostupnost verze služby, i v případě že je dále v textu uvedeno jinak;

1.2.13. Smlouva – smlouva o užívání Služby, uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem způsobem dle čl. 2.10.;

1.2.14. Software – softwarové vybavení instalované na počítači Uživatele, umožňující správu bezpečnostního klíče uživatele a využití serveru Služby k ověřování šifrovacích certifikátů a komunikaci mezi serverem Služby a Tokenem;

1.2.15. Token – přenosné hardwarové zařízení ve formě klíče připojitelného k počítači Uživatele přes USB rozhraní, obsahující osobní šifrovací certifikát Uživatele, poskytované Provozovatelem výlučně za účelem užívání Služby za podmínek dle ceníku služeb Provozovatele;

1.2.16 Softwarové úložiště certifikátů – místo v počítači obsahující osobní šifrovací certifikát Uživatele, poskytované Provozovatelem výlučně za účelem užívání Služby za podmínek dle ceníku služeb Provozovatele;

1.2.17. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o užívání služby myTalkey, a které byl poskytnut Token a další vybavení vyžadované k užívání Služby; v případě, že je Uživatel právnickou osobou, pořizující Službu pro své zaměstnance, považuje se za Uživatele tato právnická osoba; v případě softwarové verze se Token neposkytuje;

1.2.18. Záložní USB– přenosné hardwarové paměťové zařízení poskytované Provozovatelem k účelu zálohování soukromého klíče Uživatele za podmínek dle ceníku služeb Provozovatele; v případě softwarové verze se záložní USB neposkytuje;

 

2. POPIS SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Služba je založena na využití šifrovacích certifikátů k šifrování komunikace a souborů mezi Uživateli prostřednictvím podporovaného e-mailového klienta a operačního systému.

2.2. K využití Služby a zašifrování e-mailové komunikace nebo souborů se vyžaduje, aby systém Uživatele a jeho internetové připojení splňovaly minimální systémové požadavky, dostupné na www.talkey.eu. Podmínkou využití Služby je dále uhrazení Předplatného na Období služby, v němž Uživatel službu využívá. Předplatné na první Období služby se platí při uzavření Smlouvy, a následně při jejím prodloužení na následující Období služby. Předplatné se vztahuje vždy výhradně k té verzi služby, k níž je placeno.

2.3. Uživatel, který chce Službu využít, je povinen před odesláním e-mailu, který má být zašifrován, nebo požadavkem zašifrovat soubor, ke svému počítači připojit Token. Pokud uživatel využívá verzi se softwarovým úložištěm certifikátů, Token se nepřipojuje. Ve fázi výběru adresáta e-mailu nebo příjemce zašifrovaného souboru proběhne v rámci Služby ověření, zda adresát je uživatelem Služby s uhrazeným předplatným na dané Období služby. Odeslání šifrovaného e-mailu nebo zašifrování souboru s využitím Služby je možné pouze v případě, že Uživatel k počítači připojil Token a uhradil Předplatné.

2.4. E-mail nebo soubor je zašifrován způsobem umožňujícím jeho rozšifrování a přečtení pouze odesílateli a adresátovi e-mailu nebo souboru. V rozsahu limitů šifrovacích nástrojů, použitých v rámci Služby, není e-mail nebo soubor rozšifrovatelný pro ostatní uživatele Služby s výjimkou adresáta e-mailu. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s technickou specifikací Tokenu, softwarového úložiště certifikátů, a šifrovacích mechanismů a je si vědom jejich bezpečnostních limitů a omezení.

2.5. Adresát e-mailu odeslaného prostřednictvím Služby, nebo příjemce zašifrovaného souboru, je k jeho přečtení povinen připojit ke svému počítači Token, přičemž musí mít v době pokusu o přečtení e-mailu nebo souboru uhrazeno Předplatné na dané Období služby.

2.6. Pro účely užívání Služby Provozovatel Uživateli poskytuje dle verze Služby:

2.6.1. Token – hardwarové USB zařízení s bezpečnostní certifikací FIPS 140-2 level 3; Token není možné použít jako univerzální token k jiným účelům mimo Službu;

2.6.2. záložní USB karta dodávaná Provozovatelem Uživateli společně s Tokenem;

2.6.3. přístup ke Službě na základě uhrazení Předplatného, které zahrnuje:

– licenci k užití Software pro účely příslušné verze Služby v rozsahu dle čl. 3., a k souvisejícímu middleware sloužícímu ke komunikaci mezi počítačem Uživatele a Tokenem;

– přístup k aktualizacím a novým verzím Software;

– přístup k certifikačním serverům Služby, sloužícím k ověřování platnosti certifikačních klíčů Uživatelů a k zajištění přístupu k veřejným klíčům

– oprávnění využívat e-mailovou a telefonickou podporu Provozovatele v rozsahu a způsobem dle čl. 5. těchto Podmínek;

přičemž v případě, že Uživatel za podmínek čl. 2.7. uzavírá Smlouvu na novou Službu, není dodání nového Tokenu a záložního USB zapotřebí. Jednotlivé položky poskytované Provozovatelem dle tohoto článku k užívání Služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb Provozovatele, dostupného na internetových stránkách Služby.

2.7. Služba je vázána vždy na konkrétní e-mailovou adresu, přičemž Uživatel je v rámci jednoho Předplatného oprávněn Službu samostatně zřídit k počtu e-mailových adres dle verze. Uživatel je rovněž v rámci jednoho Předplatného oprávněn pro tytéž e-mailové adresy aktivovat více Tokenů, které je oprávněn samostatně zakoupit od Provozovatele. Uživatel je oprávněn e-mailovou adresu, k níž je Služba zřízena, jednou za Licenční období zdarma změnit, na základě žádosti zaslané Provozovateli. Vyšší počet změn e-mailových adres v průběhu Licenčního období je zpoplatněn dle ceníku služeb Provozovatele.

2.8. Uživatel je povinen chránit zálohovací USB paměť před ztrátou nebo zničením, a držet jej odděleně od Tokenu. Zálohovací USB paměť slouží k obnovení osobního certifikátu Uživatele v případě ztráty nebo zničení Tokenu, přičemž obsahuje jedinou zálohu sloužící k tomuto účelu. Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost USB paměti po celou dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem. Vzhledem k tomu, že nefunkčnost, ztráta nebo zpřístupnění zálohovací USB paměti nebo jeho obsahu třetím osobám může vést k nedostatečnému zabezpečení e-mailové komunikace nebo souborů Uživatele a k úniku šifrovaného obsahu k třetím osobám a k nemožnosti přečtení zašifrované e-mailové komunikace nebo souborů, doporučuje Provozovatel důrazně Uživatelům vytvoření další zálohy osobního certifikátu na jiných úložištích.

2.9. V případě ztráty nebo nefunkčnosti Tokenu nebo USB paměti je Uživatel povinen kontaktovat Provozovatele prostřednictvím uživatelské podpory způsobem dle čl. 5 těchto Podmínek.

2.10. Uzavření Smlouvy

2.10.1. K užívání Služby je Uživatel povinen uzavřít s Provozovatelem Smlouvu. Smlouvu lze uzavřít prostřednictvím E-shopu nebo mimo E-shop prostřednictvím obchodního zástupce nebo smluvního prodejce Provozovatele. Smlouva uzavřená prostřednictvím E-shopu je smlouvou uzavřenou v nepísemné podobě, pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva uzavřená mimo E-shop může být uzavřena rovněž v písemné podobě.

2.10.2. Zájemce o uzavření Smlouvy na stránkách E-shopu vloží vybranou položku (balení obsahující produkty nezbytné k užívání Služby)do virtuálního nákupního košíku, zadá své identifikační a fakturační údaje, vybraný způsob platby Předplatného, a odešle objednávku prostřednictvím rozhraní E-shopu. Uživatel je oprávněn zvolit mezi různými způsoby platby, které jsou k dispozici na E-shopu. V případě, že Uživatel zvolil některý z bezhotovostních způsobů platby, je vyzván k jejímu provedení. Objednávka je dokončena provedením bezhotovostní platby, nebo odesláním objednávky Provozovateli v případě zvolení platby dobírkou, přičemž se považuje za návrh na uzavření Smlouvy.

2.10.3. Na základě přijetí objednávky a bezhotovostní platby (zvolí-li Uživatel tento způsob platby) odešle Provozovatel Uživateli potvrzení o přijetí objednávky s rekapitulací zadaných údajů a s potvrzením o přijetí platby. Následně Provozovatel Uživateli odešle zásilku s předměty vyžadovanými k užívání Služby a s daňovým dokladem k přijaté platbě. Provozovatel zasílá zásilky Uživatelům standardně prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby, přičemž výše nákladů na dopravu je vyčíslena na stránkách E-shopu a sdělena Uživateli v průběhu procesu vytváření objednávky. Zvolí-li Uživatel jako způsob platby formou dobírky, je vyzván k provedení úhrady doručovatelem při převzetí zásilky.

2.10.4. V případě, že Uživatel Smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smlouva, uzavřená prostřednictvím E-shopu, je smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku.

2.10.5. Uzavřením smlouvy vlastnické právo k Tokenu a záložní USB paměti přechází na Uživatele okamžikem rozbalení zásilky s produkty (Tokenem a záložní USB pamětí), přičemž tímto okamžikem získává Uživatel oprávnění užívat Software k účelu dle těchto Podmínek. Do okamžiku rozbalení originálního obalu produktů tvořících obsah zásilky je Uživatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, bez ohledu na to, zda je podnikatelem nebo spotřebitelem. Provozovatel Uživateli v takovém případě vrátí uhrazené Předplatné, po odečtení nákladů na dopravu zásilky Uživateli. Odstoupení Uživatelem – spotřebitelem se dále řídí čl. 2.12.

2.10.6. Na základě uzavření Smlouvy se Provozovatel zavazuje:

– předat Uživateli balení obsahující předměty dle čl. 2.6.1 a 2.6.2;

– udělit Uživateli právo k užití software a middleware;

– poskytnout Uživateli přístup k certifikačním serverům Služby prostřednictvím Software;

– poskytovat Uživateli telefonickou a e-mailovou podporu;

– zajistit dostupnost serveru Služby v rozsahu 99,9% celkového času, po který je Služba Uživateli poskytována;

2.10.7. Na základě uzavření Smlouvy se Uživatel zavazuje:

– převzít Zásilku s předměty

– užívat Službu v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami;

– zdržet se poskytnutí Tokenu a přístupových údajů (PIN) třetím osobám;

– dodržovat minimální systémové požadavky na konfiguraci počítače a na internetové připojení;

– dodržovat základní bezpečnostní pravidla zabezpečení počítače i vnitřní sítě, v níž je počítač používán, dostupné na www.talkey.eu;

– pravidelně aktualizovat operační systém počítače.

2.11. Trvání a prodloužení Smlouvy

2.11.1. U služeb s opakovanou platbou se Provozovatel zavazuje tyto Služby provozovat po dobu, odpovídající délce Období služby, na něž je uhrazeno Předplatné;

2.11.2. U služeb s jednorázovou platbou se Provozovatel zavazuje tyto Služby provozovat nejméně po dobu 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy;

2.11.3. K prvnímu Období služby Provozovatel poskytuje bonusovou dobu 14 dní, pokrývající dobu na dopravu zásilky Uživateli a k instalaci Software na počítač Uživatele.

2.11.4. Smlouvu lze prodloužit uhrazením Předplatného na další Období služby, přičemž po přijetí platby Provozovatel Uživateli zašle daňový doklad. Trvání Smlouvy je prodlouženo okamžikem přijetí Předplatného Provozovatelem, přičemž nové Období služby počíná běžet od ukončení období předchozího (je-li úhrada Předplatného Uživatelem provedena před jeho ukončením), anebo po přijetí Předplatného (je-li uhrazeno až po ukončení předchozího licenčního období). Smlouvu lze tímto způsobem prodlužovat opakovaně. Prodloužení Smlouvy nevyžaduje zakoupení nového Tokenu nebo záložního USB. Uživatelem.

2.12. Odstoupení od Smlouvy Uživatelem

2.12.1. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu nejpozději do 30 dní od převzetí zásilky s produkty obdržené dle čl. 2.10.5. Lhůta k odstoupení se považuje za dodrženou, je-li v této lhůtě prokazatelně Provozovateli odeslána poštovní zásilka obsahující veškeré produkty a položky zásilky zaslané Provozovatelem dle čl. 2.10.5. Uživatel nese náklady na zaslání zásilky dle tohoto článku Provozovateli. Při nedodání veškerých produktů a položek zásilky Uživatelem zaslaných Provozovatelem dle čl. 2.10.5 vzniká Provozovateli vůči Uživateli nárok na náhradu škody za nedodané produkty;

2.12.2. Odstupuje-li způsobem dle předchozího článku Uživatel, který je spotřebitelem, je Provozovatel povinen mu vrátit všechny uhrazené peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zásilky k Uživateli, nejpozději do 14 dní od odstoupení, ne však dříve, než obdrží zásilku Uživatelem s vrácenými produkty. V případě, že Provozovatel nabízí více možností dopravy zásilky Uživateli, je povinen mu vrátit pouze náklady na dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu ze způsobů dopravy, nabízených Provozovatelem v okamžiku uzavření Smlouvy, bez ohledu na to, jaký způsob dopravy Uživatel skutečně využil.

2.12.3. Odstupuje-li od smlouvy Uživatel, který není spotřebitelem, je Provozovatel povinen mu vrátit pouze peněžní prostředky ve výši odpovídající uhrazenému Předplatnému a výši uhrazené za produkty zaslané Provozovatelem dle čl. 2.10.5.

2.12.4. Uživatel, který od Smlouvy ve smyslu tohoto článku odstoupil, odpovídá Provozovateli za škodu, vzniklou v důsledku poškození produktů jinak, než v rámci běžného užívání ke stanovenému účelu. Provozovatel je tak zejména oprávněn požadovat na Uživateli náhradu škody za poškození originálního obalu Tokenu jinak, než jeho běžným otevřením, nebo za poškození Tokenu nebo záložního USB jinak, než jeho běžným připojením do příslušného portu počítače. Provozovatel je oprávněn svůj nárok na náhradu škody způsobené Uživatelem započíst za nárok Uživatele na vrácení peněžních prostředků z důvodu odstoupení od Smlouvy.

2.13. Další způsoby ukončení Smlouvy

2.13.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Uživatelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

2.13.2. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakované nedostupnosti Služby nad rámec garantované dostupnosti dle čl. 2.10.6. těchto Podmínek, trvající déle než 2 dny.

2.13.3. V případě odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli důvodu dle tohoto článku vrátí Provozovatel poměrnou část uhrazeného Předplatného, ve výši odpovídající poměru doby, zbývající do ukončení daného Licenčního období, a doby, která uplynula od jeho začátku do účinnosti odstoupení.

2.13.4. Odstoupení dle této Smlouvy může být učiněno prostřednictvím e-mailu, zaslaného druhé smluvní straně, nebo v písemné podobě prostřednictvím listovní zásilky zaslané na adresu druhé smluvní strany.

 

3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Uzavřením Smlouvy a rozbalením originálního obalu produktů tvořících obsah zásilky, nebo stažením a instalací softwarové verze, uděluje Provozovatel Uživateli licenci, tj. právo k výkonu autorských majetkových práv k Software, v rozsahu, nezbytném k užívání Služby k účelu dle těchto Podmínek, v následujícím rozsahu:

3.1.1. licence je udělena jako nevýhradní;

3.1.2. časový rozsah licence není omezen;

3.1.3. Licenční období, po které je Uživatel oprávněn užívat aktualizované a nové verze Software uvolněné Provozovatelem, je omezeno obdobím, na nějž Uživatel uhradil Předplatné. Po ukončení Licenčního období je Uživatel oprávněn užívat tu verzi Software, která byla Provozovatelem vydána jako poslední v Licenčním období;

3.1.4. licence je udělena jako úplatná, přičemž licenční poplatek je zahrnut v Předplatném;

3.1.5. množstevní rozsah licence je omezen na počet Tokenů a počet e-mailových adres, k nimž byla Služba Uživateli zřízena;

3.2. Uživatel není oprávněn udělovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo na třetí osoby licenci postupovat. Přechod licenčního oprávnění v důsledku právních skutečností, zahrnujících komplexní přechod práva a povinností na třetí osobu (zejm. korporátní přeměny – fúze) není tímto ustanovením dotčen, za předpokladu, že v rámci těchto skutečností na třetí osobu přechází rovněž práva k e-mailové adrese, k níž byla Služba zřízena.

3.3. Uživatel není povinen licenci užít. Neužívání licence však nezakládá nárok Uživatele na vrácení Předplatného.

3.4. Uživatel není oprávněn provádět dekompilace Software nebo jeho částí včetně middleware, jiné zpracování, překládání nebo rozmnožování nebo změně Aplikace či provádět dekompilace či disassemblace Aplikace, než ke kterému je oprávněn dle ust. § 66 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3.5. V rámci Software byly použity komponenty (softwarové knihovny), licencované v režimu open-source a shareware dle následujících licenčních podmínek:

3.5.1. Qt (http://www.qt.io/)

3.5.2. OpenSSL (http://www.openssl.org/)

3.5.3. Outlook Redemption (http://www.dimastr.com/redemption/download.htm)

Provozovatel odpovídá za soulad poskytnutí Software Uživateli s uvedenými licenčními podmínkami, neodpovídá však za soulad následného nakládání se Software ze strany Uživatelů s těmito licenčními podmínkami.

3.6. Rozbalením Tokenu a jeho připojením do počítače Uživatele Provozovatel uděluje Uživateli podlicenci k užití Middleware výhradně k účelu zajištění komunikace mezi Tokenem a daným počítačem. Podlicence je udělena osobě, na jejíž počítač je Middleware oprávněně instalován (byť je odlišná od Uživatele). Původním držitelem majetkových autorských práv k Middleware je jeho výrobce, který Provozovateli udělil právo k šíření Middleware způsobem dle těchto Podmínek. Provozovatel odpovídá za soulad těchto Podmínek a podmínek udělování podlicence s licenčními podmínkami výrobce Middleware.

3.7. Podlicence k Middleware je udělena jako nevýhradní, časově omezená na délku licenčního období, přičemž Uživatel není oprávněn udílet podlicence k užití Middleware nebo jej jakkoli zpřístupňovat třetím osobám.

 

4. CENA ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

4.1. Uživatel je povinen platit Provozovateli za užívání Služby cenu ve formě Předplatného na následující Období služby. Poskytnutí Tokenu, zálohovacího USB a případných dalších služeb je zpoplatněno samostatně, přičemž při uzavření Smlouvy může být jejich cena uhrazena společně s Předplatným na první Období služby. Výši Předplatného, vybavení a případných dalších služeb stanoví ceník služeb Provozovatele, dostupný na internetových stránkách Služby. Výše Předplatného se řídí verzí ceníku, zveřejněnou na internetových stránkách Služby v okamžiku odeslání objednávky dle čl. 2.10.2 anebo v okamžiku odeslání požadavku na prodloužení Smlouvy dle čl. 2.11.3.

4.2. Předplatné lze uhradit následujícím způsobem:

4.2.1. prostřednictvím on-line platebních metod, dostupných prostřednictvím platební brány v rámci rozhraní E-shopu;

4.2.2. běžným bankovním převodem na účet Provozovatele;

4.2.3. formou dobírky doručujícímu subjektu při doručení zásilky.

4.3. Zdanitelným plněním je pro účetní účely okamžik přijetí platby Provozovatelem. Úhrada Předplatného podléhá DPH dle platných právních předpisů.

4.4. Uhrazené Předplatné zahrnuje

4.4.1. licenční poplatek za užití Software a Middleware po dobu Licenčního období; (při uzavření Smlouvy i při jejím prodloužení dle čl. 2.11.);

4.4.2. cenu za poskytnutí přístupu k certifikačnímu serveru Služby a za poskytování podpory. (při uzavření Smlouvy i při jejím prodloužení dle čl. 2.11.).

4.5. V případě platby Předplatného při uzavření Smlouvy zašle Provozovatel Uživateli daňový doklad k přijaté platbě elektronicky na jeho e-mailovou adresu. Daňový doklad k platbě při prodloužení Smlouvy zašle Provozovatel Uživateli elektronicky na jeho e-mailovou adresu.

4.6. V případě vícenásobného užití Služby jedním Uživatelem (větší počet e-mailových adres aktivovaných mezi více Tokenů ve smyslu čl. 2.7. těchto Podmínek, zejména v případě zřízení Služby pro více zaměstnanců Uživatele) je Provozovatel oprávněn sjednotit veškerá Licenční období Uživatele tak, aby končila ve stejný den, a veškeré Předplatné vyúčtovat Uživateli souhrnně. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn na Uživateli požadovat úhradu Předplatného v poměrné výši za dobu předcházející sjednocenému Licenčnímu období.

 

UŽIVATELSKÁ PODPORA

5.1. Provozovatel poskytuje Uživatelům uživatelskou podporu v následujících formách:

5.1.1. odpovídání e-mailových dotazů

5.1.2. odpovídání dotazů zadaných prostřednictvím informačního systému (Helpdesk) provozovatele;

5.1.3. telefonická hot-line.

Nevyplývá-li z příslušných stránek Služby věnovaných uživatelské podpoře jinak, je uživatelská podpora poskytována v českém a anglickém jazyce.

5.2. Nad rámec forem podpory dle předchozího článku je Uživateli poskytnut jako součást zásilky tištěný návod k použití Služby, který je rovněž možné stáhnout v elektronické podobě z internetových stránek Služby.

5.3. Nárok na využití Uživatelské podpory mají všichni Uživatelé s uhrazeným předplatným na Licenční období, v němž o podporu žádají. Uživatelé bezplatné verze Služby nemají nárok na poskytnutí podpory. V případě nadměrného množství dotazů na podporu je Provozovatel oprávněn poskytování podpory danému Uživateli omezit.

5.4. Kontaktní informace pro využití jednotlivých forem podpory jsou dostupné v příslušné sekci internetových stránek Služby, včetně hodin, v nichž jsou pracovníci podpory dostupní.

5.5. Dotazy, zaslané prostřednictvím e-mailu, odpovídá Provozovatel nejpozději do 3 hod. od jejich přijetí. Vychází-li konec této lhůty na dobu, v níž podpora není poskytována, je lhůta zachována, je-li odpověď Uživateli zaslána v průběhu 3 hodin od započetí nejbližšího intervalu poskytování podpory.

5.6. Odpovědí Provozovatel na dotaz ve smyslu výše uvedeného článku se rozumí:

5.6.1. poskytnutí informací k vyřešení problému, nebo

5.6.2. započetí s řešením problému, který nelze vyřešit jednorázovou odpovědí;

5.6.3. zaslání požadavku Uživateli na doplnění poskytnutých informací s ohledem na požadavky dle čl. 2.2., nebo

5.6.4. odkázání na dostupný zdroj informací dostatečných k zodpovězení dotazu Uživatele, nebo

5.6.5. informování Uživatele, že jeho dotaz nespadá do rozsahu poskytované podpory.

5.7. Dotazy na Uživatelskou podporu musí obsahovat alespoň následující informace:

5.7.1. identifikaci Uživatele;

5.7.2. identifikaci problému včetně popisu jeho projevů, znění systémových hlášek apod.;

5.7.3. specifikaci systémového prostředí Uživatele;

5.7.4. nabízí-li Provozovatel více druhů Tokenů, uvedení druhu Tokenu.

5.8. Provozovatel negarantuje vyřešení problému Uživatele ve lhůtě dle čl. 5.5. Provozovatel může stanovit bližší podmínky poskytování uživatelské podpory samostatným dokumentem, zveřejněným na internetových stránkách Služby.

 

6. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY

6.1. Provozovatel odpovídá za dostupnost Služby v rozsahu 99,9 % celkové délky Období služby. Dostupností Služby se rozumí možnost kontaktování certifikačního serveru Služby ze strany Uživatele za účelem zašifrování e-mailu nebo souboru pro jiného Uživatele nebo za účelem jeho přečtení. V případě služeb s jednorázovou platbou se dostupnost měří vždy každý kalendářní rok samostatně, pro účely těchto podmínek Provozovatel garantuje, že 99,9% doby kalendářního roku bude Služba dostupná. Případné nedostupnosti se za jednotlivé kalendářní roky nesčítají. Dostupnost je garantována pouze Uživatelům, kteří uhradili Předplatné, používají Token způsobem vyžadovaným Provozovatelem, a kteří dodržují minimální systémové požadavky stanovené Provozovatelem.

6.2. Provozovatel poskytuje záruku na funkčnost Tokenu a záložního USB v délce 1 rok. Možnost Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, uplatnit právo z odpovědnosti za vady Tokenu a záložního USB v délce 24 měsíců od jeho převzetí tímto není dotčena. Záruka dle tohoto článku Podmínek se vztahuje rovněž na Uživatele – podnikatele.

6.3. Provozovatel neodpovídá za nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Software a nemožnost zašifrování obsahu e-mailu nebo jeho přečtení způsobenou zejména:

6.3.1. nesprávným užíváním Software, Tokenu nebo e-mailového klienta;

6.3.2. nedostatečným nebo neexistujícím připojením k internetu;

6.3.3. poskytnutí nesprávných nebo neúplných informací Uživatelem uživatelské podpoře;

6.3.4. zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

6.3.5. nefunkčností hardware Uživatele;

6.3.6. únikem nebo vyzrazením přístupových údajů k Tokenu k třetím osobám;

6.3.7. ztrátou nebo zpřístupněním záložního USB nebo jeho obsahu třetím osobám;

6.3.8. v důsledku dosažení či překročení limitů použitých šifrovacích algoritmů.

6.4. Veškeré reklamace a vytýkání vad Služby je Uživatel povinen Provozovateli sdělit prostřednictvím uživatelské podpory, způsobem dle čl. 5.

6.5. Provozovatel neodpovídá a účelem Služby není osvědčování identity Uživatelů. Služba není ekvivalentem ani doplňkem elektronického podpisu dle relevantních právních předpisů. Provozovatel dále neodpovídá za obsah e-mailové komunikace a za důsledky, způsobené porušením tohoto obsahu v důsledku použití Služby.

6.6. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou Uživatel v důsledku zaviněného porušení povinností Provozovatele dle těchto Podmínek, přičemž odpovídá pouze za skutečnou škodu a nikoliv za škodu ve formě ušlého zisku. Provozovatel odpovídá Uživateli za škodu ve smyslu tohoto ustanovení nejvýše do částky rovnající se dvojnásobku uhrazeného Předplatného za Licenční období, v průběhu něhož ke škodě došlo. Provozovatel neodpovídá za jakékoli nepřímé a druhotné škody, nenacházející se v přímé příčinné souvislosti s porušením jeho povinností dle těchto Podmínek.

6.7. Provozovatel dále neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku mimořádné a nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, ve smyslu § 2913 odst. 1 obč. zákoníku (zejména poškození nebo zničení šifrovacího serveru Služby v důsledku přírodní katastrofy apod.). Vyloučení odpovědnost trvá pouze po dobu existence dané překážky.

6.8. Provozovatel neodpovídá za obsah souborů Uživatele, které byly Službou zašifrovány.

6.9. Provozovatel neodpovídá za obsah komunikace mezi Uživateli, k níž je Služba využívána. Odpovědnost Provozovatele za obsah komunikace se řídí zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCBHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty pro účely uzavření Smlouvy, případně pro účely řešení reklamací. Nestanoví-li Provozovatel v konkrétním případě jinak, jsou v rámci tohoto rozsahu poskytnuty údaje o jménu a příjmení Uživatele a jeho dodací a e-mailové adrese. Zejména pro účely vyřízení reklamací může být zapotřebí poskytnutí dalších osobních údajů.

7.2. Provozovatel zpracovává a užívá osobních údajů Uživatele výlučně za účelem dodání zásilky a poskytování Služby Uživateli. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Provozovatele.

7.3. Osobní údaje Uživatelů Provozovatel zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy.

7.4. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Provozovatel prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost Provozovatele. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Uživatelů, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

7.5. Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o Uživatelích žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.6. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil Provozovateli souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Uživatel potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží k jeho nezbytné identifikaci jako strany Smlouvy, a ke splnění povinností Provozovatele ze Smlouvy. Uživatel prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.7. Poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné. Uživatel bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 7. je kdykoliv odvolatelný. V případě, že má Uživatel v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Provozovateli jako správci osobních údajů. Uživatel však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle Smlouvy.

7.8. Provozovatel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Uživatelů, zejména zabezpečil veškerá datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.

7.9. Provozovatel je oprávněn používat e-mailovou adresu Uživatele pro účely zasílání informací o Službě a souvisejících produktech. Uživatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou adresu odmítnout formou e-mailu, zaslaného na e-mailovou adresu Provozovatele.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud je Uživatel zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím Služby české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, přičemž jejich znění je Uživatelům neustále dostupné na stránkách E-shopu, přičemž Uživatel je oprávněn si je kdykoli stáhnout a archivovat pro svou potřebu. V případě, že Uživatel v průběhu doby uzavře s Provozovatelem více Smluv, vztahuje se na každý z těchto smluvních vztahů ta verze Podmínek, která byla účinná v okamžiku uzavření Smlouvy, pokud nebyla Provozovatelem změněna způsobem dle čl. 8.4.

8.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek Smlouvy.

8.4. Změna obchodních podmínek

8.4.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli, možnosti a způsoby uzavírání Smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Služeb poskytovaných Provozovatelem.

8.4.2. Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům alespoň 30 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval prvním použitím Služby po datu nabytí účinnosti nové verze; to platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.

8.4.3. Sdělí-li Uživatel Provozovateli, že nové změny Podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem původní znění Podmínek. Provozovatel je v takovém případě ukončit poskytování Služby způsobem dle čl. 2.12.4.

8.5. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dnem 16.7.2015